ممتد منقطع

پیاده رو را

با پاهایم به عقب می فرستم

تکه ابری

باد را نشان می دهد

ساعت ها

حال را گزارش نمی کنند

ماشین زمان را اختراع کرده ام.

/ 0 نظر / 10 بازدید